slide

Indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewnia wypłatę świadczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu i na wypadek śmierci.

W zależności od potrzeb możesz wybrać:

 • ochronę przez całą dobę na całym świecie
 • ochronę w związku z wykonywaniem zawodu lub określonej działalności
 • ochronę w związku z wykonywaniem zawodu lub określonej działalności oraz w drodze z domu do pracy i z pracy do domu
image_gallery

Dla kogo?

 

Adresatem oferty są osoby fizyczne, obywatele polscy i cudzoziemcy, bez względu na wiek i rodzaj wykonywanej pracy. Ubezpieczenie rodzinne obejmuje ochroną całą rodzinę, czyli:

 • ubezpieczanego,
 • jego małżonka lub konkubenta, jeśli pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • dzieci niepełnoletnie lub kontynuujące naukę, które w pierwszym dniu okresu ubezpieczenia nie ukończyły 24 roku życia; przy czym za dzieci uważa się dzieci wspólne małżonków albo konkubentów, dzieci konkubenta, dzieci drugiego małżonka, w tym przysposobione, pozostające pod opieką lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.

Korzyści

 

Polisa ta jest wygodną formą ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dla wszystkich członków rodziny.
Wypłacone świadczenia stanowią dla poszkodowanego finansowe wsparcie w nieszczęściu, jakie go dotknęło. Ponadto wsparcie w trudnych chwilach daje szeroki wachlarz usług assistance, takich jak:

 • pomoc medyczna,
 • pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna,
 • pomoc psychologa,
 • pomoc domowa,
 • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

 

Przedmiotem ubezpieczenia są:

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Umowa ubezpieczenia może obejmować następujące świadczenia podstawowe:

 • z tytułu śmierci w wyniku wypadku ubezpieczeniowego,
 • z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, albo świadczenie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała,
 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • świadczenie za leczenie uciążliwe,
 • świadczenia powypadkowe typu assistance na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla osób w wieku do 30 lat ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność za następstwa zawału serca i krwotoku śródczaszkowego, bez opłaty dodatkowej składki.